Đồng hồ nợ công Việt Nam

Đồng hồ nợ công Việt Nam :: Tình hình nợ công Việt Namnghiên c?u kinh t? logo

Đồng hồ nợ công Việt Nam

$169 937 069 773
GDP năm nay (PPP)
$1 781
GDP bình quân đầu người năm nay (mỗi năm $5 046)
$468 886 211
GDP hôm nay
$5
GDP bình quân đầu người hôm nay
Connecting . . .
Tổng nợ công quốc gia trên đầu người (USD)
Connecting . . .
Tổng nợ công quốc gia trên đầu người (VNÐ)
$0.97815
Nợ công hôm nay

Chia sẻ bài viết: